החלת כללי שפכי מפעלים על ענף הרפת

האסדרה שנקבעה על ידי רשות המים תחייב רפתות שאיכות השפכים שלהן נמוכה לטפל בהם לפני הזרמתם למערכת הביוב ובכך להפחית עומסים, נזקים ועלויות מהמועצות האזוריות, התאגידים והמט"שים הנושאים כיום במלוא העלויות הנגרמות מהזרמות אלה

 

בסוף שנת 2011 פרסמה רשות המים כללים ("כללי תאגידי מים וביוב - שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב") המסדירים את איכות השפכים המותרת להזרמה למערכת הביוב של תאגידים ואת התעריף שמפעל ישלם אם יחרוג מהאמור בכללים אלה.
הכללים, אשר חלו בעבר רק על תאגידי מים וביוב, הוחלו, החל מ- 1.1.2014, גם על המועצות האזוריות והמפעלים שבתחומן. בתחילת יולי 2014 פורסמו כללים חדשים אשר מחליפים את הכללים הקודמים מיום זה ואילך.

מטרות הכללים

כללים אלה באים לאפשר לתאגידים ולמועצות האזוריות לקיים את חובותיהם החוקיות הקשורות באיסוף השפכים והטיפול בהם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (הסדרת הזרמת שפכי מפעלים), תקנות הקולחין ("תקנות ענבר") ותקנות הבוצה.
מטרות כללי שפכי מפעלים הן, בין השאר:

 1. להסדיר את ההזרמה של שפכי התעשייה באופן שלא תגרום לפגיעה במערכת הביוב, בתהליכי הטיפול בשפכים או בניצול מי הקולחין
 2. למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה משפכי תעשייה
 3. להבטיח שהתאגיד יאסוף, יסלק ויטהר את כל שפכי התעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב שלו באופן שלא יגרום לפגיעה במערכת הביוב של התאגיד או של כל גורם אחר.

פניית משרד החקלאות להחרגת הרפתות מהכללים

במהלך אוגוסט 2013, לאחר אישור החלת כללי שפכי מפעלים על המועצות האזוריות אך לפני כניסתם לתוקף, התקבלה ברשות המים פנייה ממשרד החקלאות להחרגת הרפתות במועצות האזוריות מתחולת הכללים וזאת עד למציאת פתרון ישים כלכלית בעניינן. הנימוקים בגינם סברו במשרד החקלאות כי ישנו מקום להחרגה כזאת הם:

 • הרפורמה במשק החלב
  ענף הבקר לחלב עבר רפורמה סביבתית כוללת בין השנים 2000-2007. עלות הרפורמה מוערכת בכ- 2 מיליארד ₪ אשר מומנו הן על ידי הממשלה והן על ידי הרפתנים. מטרת הרפורמה היתה צמצום מירבי של ההשפעות הסביבתיות, אולם תנאי הרפורמה לא כללו ערכי סף המותרים להזרמה למערכת הביוב אלא רק קבלת אישור לרישיון עסק כנגד הצגת מתקן קדם טיפול ברפת.
 • מחיר המטרה לחלב
  יצרני חלב הפרה הינם היצרנים היחידים במשק שהמחיר של כלל המוצרים שהם מייצרים נקבע על ידי הרגולטור ("מחיר המטרה"). המשמעות היא שעלייה בעלויות הייצור הנגרמת מהוספה של רכיבים שאינם נכללים במרכיבים שקבעו את מחיר המטרה, אינה באה ליידי ביטוי בעלייה במחיר המוצר ועלויות אלו מוטלות באופן מלא על היצרנים.
 • דרישות פיסיולוגיות של החולבות
  החולבות, כחלק מממשק הגידול שלהן, מפרישות מלחים אשר מוזרמים למערכת הביוב ללא יכולת של הרפתן לשלוט בכמות המלח המוזרמת.

תוצאות סקר שנערך מצביעות על שונות גדולה מאוד באיכות השפכים המוזרמים מרפתות שונות, אולם ברוב הדגימות נמצאו ריכוזים גבוהים של COD, TSS, חנקן וזרחן

החלטות מועצת רשות המים

מועצת רשות המים החליטה כי כללי שפכי מפעלים לא יחולו על הרפתות בתחומי המועצות האזוריות עד לתאריך 1.1.2015. החלטה זו הוארכה בשנה (עד 1.1.2016). כמו כן הוחלט כי צוות בינמשרדי הכולל נציגים מרשות המים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה והתאחדות מגדלי הבקר יגבש מתווה תעריפים לטווח הקצר ולטווח הארוך שיוחל על הרפתות.
במהלך כל הדיונים הובהר, כי אנו רואים חשיבות גדולה בכך שהרפתות יכנסו לשגרת דיגומים ויידרשו להפחית את עומסי המזהמים שרובן מזרימות למערכת הביוב. דבר זה לא נעשה עד כה ולמעשה רוב הרפתנים אינם יודעים מה איכות השפכים שהם מזרימים למערכת הביוב. כמו כן, עמדתנו היתה ועודנה כי רפתות אשר מזרימות את שפכיהן למערכת הביוב יידרשו לשלם על עלויות הטיפול הנוספות שיש במט"ש להרחקת עומסי המזהמים הגבוהים המגיעים אליו.
בשלב הראשון הציע הצוות הבינמשרדי כי על הרפתות יחול תעריף שהינו תוספת אחידה לאגרת הביוב, ללא קשר לאיכות השפכים המוזרמת מהרפת למערכת הביוב. אסדרה זו אושרה וחלה על הרפתות עד תחילת שנת 2016.

סקר השפכים של משרד החקלאות והתאחדות מגדלי הבקר

במהלך התקופה בה חלה האסדרה הזמנית לעניין התעריף האחיד לרפתות, ביצעו משרד החקלאות והתאחדות מגדלי הבקר סקר שפכים בכ- 25 רפתות באזורים שונים בארץ על מנת לנסות לאפיין את איכות השפכים המוזרמת מהרפת למערכת הביוב. תוצאות הסקר מצביעות על שונות גדולה מאוד באיכות השפכים המוזרמים מרפתות שונות, אולם באופן כללי ניתן לומר כי ברוב הדגימות נמצאו ריכוזים גבוהים של COD, TSS, חנקן וזרחן וכן, בחלק מהמקרים, ריכוזים גבוהים של מלחים. לדוגמה נמצא כי הריכוז הממוצע של COD במעל 100 דגימות שנעשו ברפתות בהן נערך הסקר הינו כ- 7,000 מג"ל בעוד הריכוז הממוצע המוערך על ידינו של כלל שפכי התעשייה בארץ הינו כ- 2,700 מג"ל והריכוז בשפכים סניטריים נמוך מ- 800 מג"ל. ריכוזים גבוהים כאלה של מזהמים מביאים להגדלת העומס על המט"ש אשר מחוייב להרחיקם על פי תקנות הקולחין ומצריך ממנו השקעה גדולה לצורך כך.

האסדרה ארוכת הטווח

בעקבות תוצאות הסקר והעקרונות שהנחו את הצוות ותוך התחשבות בייחודיות הענף, הומלצו על ידי הצוות הבינמשרדי ואושרו על ידי מועצת רשות המים העקרונות הבאים אשר יחולו על הרפתות שעברו את הרפורמה ויש להן מתקן קדם טיפול בשפכים:

 • הוראות כללי שפכי מפעלים יחולו על הרפתות
 • הרפתות יידגמו 4 פעמים בשנה דיגומי חטף במוצא מתקן קדם הטיפול
 • הפרמטרים לדיגום יהיו: TSS, COD, חנקן, זרחן, כלוריד ונתרן
 • החיוב על שפכים חריגים יהיה על פי הנוסחה של כללי שפכי מפעלים וכללי התעריפים בהתאם לתוצאות הדיגום עם ערך מרבי לחיוב שיעלה עם השנים עד לשנת 2018 וזאת על מנת לאפשר לרפתות להתאים את מערכותיהן לדרישות הכללים (ראה טבלה 1)
 • חיוב על כלוריד ונתרן יהיה על חריגה מערכים של תוספת 800 מג"ל כלוריד ו- 600 מג"ל נתרן מעל מי הרקע
 • חיובים יהיו על 70% מצריכת המים שנמדדה בחצר ההמתנה ומכון החליבה ממועד הדיגום האחרון או תקופה מרבית של 90 ימים. אם אין מד מים בכניסה לחצר ההמתנה ומכון החליבה, תילקח כמות מים של 35% מכמות המים בכניסה לרפת.

אדגיש כי ערכים אלה הינם ערכים מרביים לחיוב ולא הערכים המותרים להזרמה למערכת הביוב.
דוגמה:
רפת שמזרימה 4,800 מג"ל COD תחוייב (ע"פ שנים):
2016 - לפי הצבה של הערך 3,800 מג"ל בנוסחת התעריפים לשפכים חריגים
2017 - לפי הצבה של הערך 4,500 מג"ל בנוסחת התעריפים לשפכים חריגים
2018 - לפי הצבה של הערך 4,800 מג"ל בנוסחת התעריפים לשפכים חריגים
באתר רשות המים ישנו סימולטור המאפשר לחשב את העלות המוערכת לכל רפת על פי איכות השפכים של הרפת ואיכות השפכים והקולחין במט"ש הקולט את שפכיה.

סיכום

האסדרה שנקבעה לרפתות על ידי רשות המים תאפשר להן להיערך להחלה מלאה של כללי שפכי מפעלים על הענף ותחייב את הרפתות שאיכות השפכים שלהן נמוכה לטפל בהם לפני הזרמתם למערכת הביוב ובכך להפחית עומסים, נזקים ועלויות מהמועצות האזוריות, התאגידים והמט"שים הנושאים כיום במלוא העלויות הנגרמות מהזרמות אלה.

ד"ר הראל גל - ממונה טיפול במים וקולחין, אגף איכות מים, רשות המים | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הדפסה הורדה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם